📣📣ഇവരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം….!!!📣📣

1. ബിസ്മാര്‍ക്ക് : ഉരുക്കു മനുഷ്യന്‍

2. മാര്‍ഗ്രറ്റ് താച്ചര്‍ : ഉരുക്ക് വനിത

3. വല്ലഭായ് പട്ടേല്‍ : ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യന്‍

4. ഇന്ദിരഗാന്ധി : ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു വനിത 5. ഇറോം ഷര്‍മ്മിള : മണിപ്പൂരിന്റെ ഉരുക്കു വനിത

6. പര്‍വീണ അഹംഗര്‍ : കാശ്മീരിന്റെ ഉരുക്കു വനിത

Related Posts

1 thought on “📣📣ഇവരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം….!!!📣📣

Comments are closed.